Privacystatement en cookieverklaring

Algemeen
De website www.sterkinmedia.nl (hierna: “de Website”) behoort toe aan Sterk in MEDIA. Sterk in MEDIA is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37129498. Sterk in MEDIA is gevestigd in Heerhugowaard op de Galileistraat 67. Sterk in MEDIA wordt vertegenwoordigd door Kelly Eekhof en Wendy Weel. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0299-630609 en via info@sterkinmedia.nl. Sterk in MEDIA beschikt niet over een functionaris van gegevensbescherming en is hiertoe ook niet verplicht.

In dit Privacy Statement is beschreven hoe Sterk in MEDIA de persoonsgegevens van jou als bezoeker / gebruiker van de Website verwerkt en beschermt. Dit Privacy Statement is van toepassing op de Website, ongeacht de wijze waarop jij toegang hebt verkregen, en alle daaraan verbonden diensten.

Sterk in MEDIA verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van de Website met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sterk in MEDIA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Sterk in MEDIA garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van op jou als bezoeker / gebruiker van de Website. Dat betekent dat Sterk in MEDIA van zichzelf als ook van haar samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgegevens.

Gebruik persoonsgegevens
Sterk in MEDIA houdt algemene bezoekgegevens bij. Dit doet Sterk in MEDIA om het gebruik van de Website zo goed mogelijk op jou als bezoeker / gebruiker van de Website af te stemmen.

Als je van de mogelijkheid gebruik maakt om jouw gegevens achter te laten op het contactformulier op de Website, zal Sterk in MEDIA deze gegevens verwerken met als enige doel het contact opnemen met jou. Op dat moment ontvangt Sterk in MEDIA met toestemming van jou, de navolgende gegevens van jou:
• Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Als je het contactformulier op de Website invult, of een e-mailbericht stuurt aan Sterk in MEDIA, dan worden jouw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je een reactie achterlaat op het blog op de Website, ontvangt Sterk in MEDIA de navolgende gegevens van jou:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• url website
Indien je gebruik maakt van de dienstverlening van Gravatar.com en je hebt er voor gekozen om als Gravatar toe te voegen een portret van jou als persoon, dan zal dit portret verschijnen bij de reactie op het blog op de Website. Sterk in MEDIA zal dit portret niet verwerken met het oog op unieke identificatie van jou als persoon. Het portret is dan ook geen bijzondere persoonsgegeven.

Als je een reactie achterlaat op het blog op de Website, dan worden jouw gegevens verwerkt zolang als de reactie zichtbaar blijft op het blog op de Website.

Sterk in MEDIA kan aanvullende persoonsgegevens verkrijgen van jou, als je vervolgens gebruik maakt van de dienstverlening van Sterk in MEDIA. Dit betreffen gegevens die jij uit eigen beweging aan Sterk in MEDIA verstrekt en gegevens waarover de Sterk in MEDIA de beschikking krijgt als gevolg van de dienstverlening. Sterk in MEDIA bewaart de gegevens van jou alsdan niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Sterk in MEDIA of zolang Sterk in MEDIA wettelijk daartoe verplicht is. Voorbeelden van vertrouwelijke gegevens (waaronder tevens persoonsgegevens) die Sterk in MEDIA kan vragen zijn FTP gegevens, inloggegevens social media, (inlog) gegevens website(s) van Gebruiker, (inlog) gegevens webhosting, (inlog) gegevens google accounts, (inlog) gegevens Paypal en (inlog) gegevens Mollie. Indien STERK IN MEDIA bij de uitvoering van deze dienstverlening kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, ben je er bij de verstrekking van deze gegevens aan STERK IN MEDIA zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die STERK IN MEDIA niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan STERK IN MEDIA over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor STERK IN MEDIA om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

Sterk in MEDIA verzamelt verder geen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG of bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 AVG.

Sterk in MEDIA biedt een nieuwsbrief aan. Jouw persoonsgegevens (te weten jouw naam en e-mailadres) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Sterk in MEDIA gaat discreet om met jouw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Sterk in MEDIA verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens derhalve niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Sterk in MEDIA kan jouw gegevens wel combineren met gegevens die zij van andere bedrijven verzamelt en deze gebruiken om haar diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Automatisch gegenereerde informatie die Sterk in MEDIA verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de Website) en de beveiliging en verbetering van de Website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot personen herleidbaar zijn.

Sterk in MEDIA kan jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien Sterk in MEDIA (een) derde(n) inschakelt voor de uitvoering van (delen van) haar diensten, indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, indien Sterk in MEDIA daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval Sterk in MEDIA dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op de Website zijn links opgenomen naar andere websites. Sterk in MEDIA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijst Sterk in Media je naar de betreffende websites.

Jouw rechten
Iedereen heeft het recht om te informeren of zijn of haar persoonsgegevens door Sterk in MEDIA zijn verwerkt. Als blijkt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt door Sterk in MEDIA, heb je het recht op inzage en een kopie van jouw persoonsgegevens. Indien het vervolgens door Sterk in MEDIA aan jou verstrekte overzicht onjuistheden bevat, doordat gegevens onjuist, actueel en/of niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn, kun je Sterk in MEDIA schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kun je kenbaar maken via een e-mailbericht aan info@sterkinmedia.nl.

Als je geen digitale nieuwsbrief van Sterk in MEDIA meer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden via een link die in iedere mailing van Sterk in MEDIA opgenomen. Ook kun je je afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mailbericht te sturen naar info@sterkinmedia.nl.

Sterk in MEDIA heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de door haar verkregen persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Indien Sterk in MEDIA de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Indien Sterk in MEDIA de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. Sterk in MEDIA ziet toe op de naleving van die maatregelen.

Cookies
Door gebruik te maken van de Website en de Community kunnen cookies worden geplaatst; Sterk in MEDIA heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent – op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website worden teruggestuurd naar de server.

Sterk in MEDIA maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website. Met behulp van deze cookies zorgt Sterk in MEDIA er onder meer voor, dat jij als bezoeker / gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Via de Website worden cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics en Vimeo. Sterk in MEDIA verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in dit Privacybeleid.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Google Analytics
Sterk in MEDIA maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de Website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Sterk in MEDIA ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Sterk in MEDIA haar Website aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vimeo
Sterk in MEDIA maakt gebruik van Vimeo om meer te weten te komen over het gebruik van de Website. Vimeo plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Vimeo opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Vimeo voor meer informatie.

De door het cookie verzamelde gegevens worden door Vimeo geanalyseerd en de resultaten worden aan Sterk in MEDIA ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Sterk in MEDIA haar Website aanpassen. Vimeo mag deze informatie aan derden verschaffen indien Vimeo hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Vimeo verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze Website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Vimeo op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen
Sterk in MEDIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in Privacy Statement en Cookie Verklaring. Sterk in MEDIA adviseert daarom regelmatig dit Privacy Statement en Cookie Verklaring te raadplegen voor een update.

Vragen?
Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement en Cookie Verklaring kun je een e-mailbericht zenden aan: info@sterkinmedia.nl. Heeft u een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld je dan eerst bij Sterk in MEDIA. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Logo_Sterk-in-MEDIA_wit_250

13 jaar ervaring in het ontwikkelen van websites en het ontwerpen van (huisstijl)drukwerk.

West-Friese nuchterheid, heldere taal en een gezonde dosis enthousiasme. Dat is wat je kan verwachten. Zo simpel is het.

Volg ons op:

Contact opnemen:

Sterk in MEDIA
Galileistraat 67
1704 SE Heerhugowaard